| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Detektory výbušných plynov

Úlohou detektorov výbušných plynov je signalizovať koncentráciu dolnej medze výbušnosti (najčastejšie 0,1-1% plynu vo vzduchu). Detektory sú nasadzované ako ochrana proti vzniku výbušnej zmesi a nasledujúcej možnej explózie.Všetky detektory sú konštruované pre napájacie napätie 12V (niektoré typy 24V) jednosmerných. Ku svojej činnosti vyžadujú napájací zdroj. Ako výstupné prvky sú v detektoroch použité tranzistory s otvoreným kolektorom. Pre ovládanie silových častí je nutné použiť silový člen - napr. relé. Obidve funkcie (napájanie aj oddeľovacie relé)sú obsiahnuté v napájacom zdroji.
Stacionárne detektory úniku plynu - sú určené pre pevnú montáž, kde sa môže vyskytovať detekovaný plyn. Detektory horľavých plynov sa používajú napr. v kotolniach, garážach a opravovaniach áut na LPG, v technologických rozvodoch a pod. Detektory na oxid uhoľnatý nachádzajú uplatnenie predovšetkým v hromadných garážach, kotolniach a technologických prevádzkach.
Stacionárne detektory z našej ponuky nepotrebujú ku svojej činnosti špeciálnu vyhodnocovaciu ústredňu. Úroveň stráženej koncentrácie sa nastavuje ovládacími prvkami elektroniky detektoru a z detektoru vychádza dvojstavový signál o prekročení resp. neprekročení prednastavenej koncentrácie plynu.
Detektory signalizujú prekročenie nastavenej úrovne koncentrácie plynu opticky (rozsvietením príslušnej LED) a zopnutím príslušného stupňa - výstupného tranzistoru. Detektory nie sú selektívne, reagujú na horľavé zložky obsiahnuté v okolitom vzduchu. Podľa požiadavky zákazníka sa detektor kalibruje príslušnou zmesou plynu - štandardne je vykonávaná kalibrácia metánom.
Všetky detektory radu GI umožňujú zapnúť tzv. sériový režim prevádzky, v ktorom posielajú po sériovej linke údaj o svojom stave tj. údaj o vzraste alebo poklese koncentrácie v danom mieste. Pri tomto režime sa predpokladá, že sériový výstup každého detektora je zapojený do výstupu nasledujúceho detektora. Vstup každého detektora je teda prepojený ku sériovému výstupu predchádzajúceho detektora. V prvom detektore na linke je nutné zapojiť jeho sériový vstup SI na spoločný vodič („zem“). Z výstupu posledného detektora je potom možné odoberať informáciu o stave jednotlivých detektoroch.

:katalógový list Detektor GI30N a GI30K

:GI30Detektory typu GI30N a GI30K sú stacionárne elektronické prístroje určené pre detekciu prítomnosti horľavých látok vo vzduchu. Ich úlohou je včasné vyslanie signálu o vznikajúcej potenciálne výbušnej atmosfére. Sú určené pre použitie v priemyslových a komerčných aplikáciach pre detekciu horľavých plynov alebo pár horľavých látok. Pre svoju činnosť používajú neselektívny žhavený polovodičový senzor, ktorý reaguje na prítomnosť širokého radu horľavých plynov a pár. Kalibráciou pomocou požadovanej konkrétne stráženej látky sa dosahuje presného nastavenia pre jednotlivé aplikácie. Oblasť použitia siaha od malých a stredných kotolní, objektov pre garážovanie a priestory pre prestavbu aut na LPG až po rôzne rozsiahlejšie sklady alebo technologické prevádzky využívajúce horľavé plyny alebo látky. Detektory GI30N a GI30K je možno nastaviť na rôzne látky, predovšetkým uhľovodíkového charakteru ako napr. vodím, metán, propán, bután, alkoholy, acetón a pod.
Oba typy detektorov je možno používať samostatne alebo v skupinách po viac kusoch. Každý detektor je samostatná jednotka vyžadujúca napájanie 12V alebo 24V jednosmerných a jeho výstupom je dvojstavový signál ukazujúci, či je alebo nie je nastavená koncentrácia prekročená. Detektor obsahuje tri samostatné výstupy a umožňuje tak strážiť až tri odlišné úrovne koncentrácie. Výstupným prvkom je pri všetkých troch úrovniach spínací tranzistor
s otvoreným kolektorom a kontrolky signalizujúce prekročenie nastavenej úrovne.

Základné technické údaje
Meraný plyn horľavé plyny a pary výbušných látok - kalibrácia len pre jeden plyn (štandartne metán)
Napájanie 12V DC ±10% alebo 24V DC
Odber max. 75mA
Signalizácia trojstupňová (dva výstupy)
Pevné nastavenie I.stupeň - cca 10% dolnej medze výbušnosti
II.stupeň - 20% dolnej medze výbušnosti
III.stupeň - 50% dolnej medze výbušnosti
Max. merací rozsah do cca 60% dolnej medze výbušnosti (podľa senzoru)
Doba odozvy do 10 sekúnd
Výstup otvorený kolektor (60V/0,5A)
Oneskorenie zopnutia výstupov voliteľné 0 alebo 10 sek.
Pomocný výstup galvanicky oddelený spínací tranzistor (33V DC/0,2A, napäťový úbytok max. 1V)
Doba žhavenia po štarte cca 40sec
Krytie IP20
Rozmery bez držiaku GI30N: 115 x 103 x 40mm
GI30K: 115 x 114 x 40mm
Prostredie bez nebezpečia výbuchu
Pripojenie viacžilový (4 až 7 podľa zapojenia) kábel priem. 5mm, pre vzdialenosť >5m
použiť tienený kábel
Hmotnosť cca 250g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |