| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Univerzálne monitorovacie systémy

Prístroje sú určené pre záznam priebehov zo snímačov najrôznejších veličín, signalizáciu alarmových stavov, poprípade pre riadenie ďalších procesov. Vlastnosti vstupov sú dané typmi osadených vstupných modulov. Ústredňa so snímačmi osadená podľa objednávky môže merať analogové veličiny, frekvenciu, počítať impulzy, vyhodnocovať dvojstavové veličiny a načítať údaje zo zariadení pracujúcich s protokolom Advantech.

:katalógový list Monitorovací systém s meracou a záznamovou ústredňou MS5, MS5D

:MS5D

  Komplexné riešenie pre monitorovanie teploty, vlhkosti a ďaľších veličín hlavne v týchto oblastiach:
 • potravinársky priemysel (HACCP)
 • farmaceutický priemysel
 • transfúzne stanice, lekárne
 • vykurovanie, klimatizácia, chladenie
 • energetický management budov
 • výskum a vývoj
 • rôzne skladové hospodárstva

Univerzálny šestnásťvstupový monitorovací systém je určený pre zber dát zo snímačov najrôznejších veličín, signalizáciu alarmových stavov, poprípade pre riadenie ďalších procesov. Meracou ústredňou je možné merať a zaznamenávať analógové veličiny, frekvenciu, počítať impulzy, vyhodnocovať dvojstavové veličiny a načítať údaje zo zariadení pracujúcich s protokolom Advantech (pripravuje sa aj ModBus). Údaje je možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB, RS232, Ethernet alebo GSM modem pre ďalšie spracovanie. Bezplatný program pre monitorovací systém pre Windows je možné voľne stiahnuť

MERACIA ÚSTREDŇA MS5D:
 • plne vybavená ústredňa
 • dvojriadkový alfanumerický LCD displej
 • štyri ovládacie tlačidlá
 • 32 alarmových LED diód
MERACIA ÚSTREDŇA MS5D:
 • všetky funkcie ako MS5D
 • bez LCD displeja
 • bez ovládacích tlačidiel
 • alarm je indikovaný spoločnou LED diódou

Nové programové vybavenie umožňuje hlavne:
•Individuálne konfigurovať každý vstupný kanál pre meranie, vyhodnotenie alarmov a záznam dát, vrátane individuálneho intervalu záznamu pre každý vstup.
•Každý vstupný kanál môže byť nezávislo nastavený pre rôzne typy záznamov (nepretrzitý záznam, časovo obmedzený záznam, záznam iba pri splnení zadaných logických podmienok, záznam vzorkovaným externým signálom apod.). Je možné tak napríklad zaznamenávať s kratším intervalom v prípade, že namerané hodnoty spĺňajú predom definované podmienky za účelom podrobnejšieho zmapovania chybového stavu alebo zaznamenať nameranú hodnotu a čas při vzniku definovanej udalosti.
•Pre každý vstupný kanál je možné definovať 4 logické podmienky, na základe ich platnosti sa aktivuje záznam a alarmy. Jednotlivé podmienky porovnávajú namerané hodnoty na vstupoch s nastavenými hranicami, umožňujú zadať hysteréziu a časové oneskoreniezačiatku a konca platnosti podmienky. Je možné nastaviť aj týždenný režim a vzdialenú podmienku z počítača.
•Je možné signalizovať alarmové stavy (opticky, akusticky, kontaktom relé, e-mailom, SMS správou).
•V spojení s doskou 16 výstupných relé spínať vybrané relé na základe alarmových stavov
•Prijímať informácie z meracej ústredne pomocou SMS správ cez GSM modem - aktuálne hodnoty, alarmy, zaplnenie pamäte a ďalšie.
•Priradiť každému vstupnému kanálu názov práve zaznamenávaného procesu, ktorý bližšie charakterizuje monitorovaný objekt (napr. druh výrobku). Tento názov je možné vybrať z klávesnice ústredne počas jej prevádzky.
•Uložiť do ústredne niekoľko konfiguračných profilov (nastavenie všetkých parametrov ústredne) pre rôzne meracie úlohy a prepínať medzi nimi z klávesnice.
•Pri požiadavke na zmenu vstupných signálov je možné vstupné moduly vymeniť za iné typy.
•Vstupné signály sa pripájajú pomocou odnímatelnej svorkovnice. Každý vstupný kanál má k dispozícii tri svorky - vrátane tienenia.má všetky funkcie ako MS2, naviac dvojriadkový alfanumerický LCD displej, štvortlačidlovú klávesnicu a 32 signalizačných prvkov pre signalizáciu alarmu na čelnom paneli ústredne. Na displeji je možné zobraziť okamžité namerané hodnoty z jednotlivých vstupných kanálov a niektoré nastavenie ústredne. Pre každý vstupný kanál je možné nastaviť 2 alarmy signalizované rozsvietením príslušnej LED diódy na paneli ústredne s možnosťou akustickej signalizácie a aktivovanie výstupu ALARM OUT pre ovládanie ďalších zariadení napr. telefónneho hlásiča, ktorý vytočí navolené čísla a odovzdá hlasovú správu. Obslužný program umožňuje užívateľovi nastaviť širokú škálu možnosti chovania alarmov, od jednoduchších (vzrast/pokles nameranej hodnoty na danom kanále vzhľadom k zadanej hranici) až po najzložitejšie (logická kombinácia až 4 podmienok z rôznych kanálov, pridavné časové funkcie a pod.)

Spoločné technické údaje
Pamäťové médium vnútorná zálohová SRAM
Celková kapacita pamäte 2MB (cca 480.000 údajov)
Spôsob ukladania dát do pamäti necyklicky: po zaplnení pamäte sa záznam zastaví
cyklický: po zaplnení pamäte sa najstaršie hodnoty nahrádzajú novými
Interval záznamu nastaviteľný individuálne pre každý kanál od 1 sekundy do 24 ho, spoločný pre všetky kanály
Údaj o čase vnútorné zálohované hodiny reálneho času s rozlíšením 1s
Vstupné merané veličiny (1 až 16 vstupov) sú pevne určené osadením vstupnými modulmi pre jednotlivé kanály podľa požiadavky užívateľa
AD prevodník (analógové kanály) rozlíšenie 16 bitov, doba prevodu cca 100ms/kanál
Rozhranie pre komunikáciu s PC RS232 (RxD, TxD, RTS, CTS, GND) - priame prepojenie s PC do 15m - štandardne
Umožňuje prepojenie s PC pomocou telefónneho modemu, GSM modemu, USB adaptéra, virtuálneho sieťového portu (Ethernetového prevodníku)
USB rozhranie - štandardne
RS485 - prepojenie s PC do 1200m, možnosť pripojenia viac ústrední na jednu komunikačnú linku - štandardne
Ethernetové rozhranie LAN - za príplatok
Podporované komunikačné rýchlosti 1200, 9600, 19200, 57600, 115200, 230400Bd
Výstup pre indikáciu alarmu 1.) červená LED dióda na boku skrine, 32 LED diód (MS5D)
2.) relé max. 8A/250V AC, prepínacie kontakty
3.) napäťový signál 0V/4,8V, maximálny prúd 50mA, výstup je určený pre pripojenie externej akustickej signalizácie resp. telefónneho hlásiča
4.) alarm je možné hlásiť tiež pomomocou e-mailu, SNMP trapu, SMS (za príplatok)
Napájanie 9 až 30V DC, doporučené 24V DC
Rozsah prevádzkovej teploty ústredne 0 až 50°C
Rozmery vrátane konektorov 215 x 225 x 60mm (š x v x h)
Krytie IP20

Príslušenstvo zahrnuté v cene:
Kalibračný protokol od výrobcu s deklarovanými metrologickými spojitosťami etalonov vychádza z požiadavok normy STN EN ISO/IEC 17025. Ďalej je v cene komunikačný kábel pre RS232 dĺžky 2 metre, bezplatný program pre Windows. Program umožňuje ovládanie všetkých funkcií prístroja a prehliadanie a tlač záznamu vo forme tabuliek. Záznamy je možné exportovať do formátu dbf alebo xls pre ďalšie spracovanie, napr. v MS Excel. Základná verzia programu nepracuje s grafmi. Bezplatný program pre monitorovací systém pre Windows je možné voľne stiahnuť.

Príslušenstvo za príplatok:
SWR003 - Komplexné grafické spracovanie hodnôt vrátane voľby merítka časovej aj vertikálnej osy, on-line vizualizáciu priebehov s nastaviteľným intervalom načítania hodnôt do grafov - režim Displej, režim vzdialený Displej na sieti Internet-Ethernet, automatický prenos údajov do počítača v nastavených časoch, ukladanie dát na sieť, správu užívateľov a hesiel .
MP013 - Kovové bočné úchytky pre montáž ústredne na stenu alebo inú pevnú plochu. Balenie obsahuje 2ks bočných úchytiek a 4ks skrutiek.
MP012 - Držiak pre odnímateľné pripevnenie ústredne na DIN lištu 35mm. Balení obsahuje držiak a 6ks skrutiek.
A1759 - univerzálny napájací adaptér 230V, 21V DC, 1A
A1940 - Spínaný napájací adaptér 230V-50Hz/24VDC/1A/24W do zásuvky.
A5948 - Spínaný napájací zdroj 230V-50Hz/24VDC/2,5A na DIN lištu 35mm, zdvojené svorky 24VDC, vrátane DIN lišty dĺžky 100mm.
MP025 - Zabudované LAN rozhranie pre pripojenie ústredne na sieť Ethernet. V prípade prekročenia zadaných medzí je aktivovaný alarm a vyslaný varovný e-mail alebo SNMP trap na zadané adresy.
MP024 - Zabudovaný nezávislý SMS port pre pripojenie GSM modemu pre príjem a vysielania SMS správ. Je možné prijímať informácie z ústredne pomocou SMS správ - aktuálne hodnoty, alarmy, zaplnenie pamäte a jednak ako odpoveď na SMS otázku od užívateľa, jednak pri vzniku alarmu na ústredne. Nie je potrebné, pokiaľ je ústredňa prepojená s počítačom cez GSM modem.
MP021 - Prevodník RS485/RS232 pre sériový port COMx na strane počítača, vrátane napájača a terminátora T485.
MP022 - Prevodník USB/RS485 pre USB rozhranie na strane počítača, vrátane terminátora T485. Je napájaný cez USB rozhranie počítača.
MP023 - Prevodník Ethernet/RS485 s napájačom, vrátane terminátora T485. Je určený pre viac ústrední blízko seba prepojených sietí RS485 pre pripojení k počítaču cez Ethernet.
MP026 - Skrinka externej akustickej signalizácie alarmov. Umožňuje akusticky hlásiť alarmový stav v mieste vzdialenom do 50m od ústredne. K ústredni sa pripája káblom.
MP002 - Telefónny hlásič alarmov, vrátane napájača. Umožňuje pri aktivite signálu ALARM OUT odovzdávať hlasovú správu na vybrané telefónne čísla. Pripája sa na pevnú telefónnu linku.
MP018 - Modul výstupných relé. Obsahuje 16 sieťových relé 250V/8A s prepínacím kontaktom, z ktorých každé môže byť spínané na základe vzniku jedného alebo viac alarmov na rôznych vstupných kanáloch podľa nastavení pomocou obslužného programu. Výstupné relé sú určené pre ovládanie externých zariadení (spúšťanie kúrenia, chladenia, ventilátora, diaľkového alarmu apod.). Je nutné dokúpiť prepojovací kábel s ústredňou MP017, poprípade ďalšie príslušenstvo.
MP017 Prepojovací kábel externého displeja a reléových výstupov MS5, MS5D - dĺžka kábla cca 60cm. Inú dĺžku kábla je možné objednať - maximálne 2m pre modul relé, maximálne 50m pre terminál.
MP017-5 Prepojovací kábel externého displeja MS5, MS5D - dĺžka kábla 5m.
MP017-10 Prepojovací kábel externého displeja MS5, MS5D - dĺžka kábla 10m.
MP019 - Držiak pre odnímateľné pripevnenie modulu relé na DIN lištu 35mm. Balenie obsahuje držiak a 6ks plastových nitov.
MP020 - DIN lišta pre modul relé so zvýšenými konzolami pre montáž do skrine MP033, MP034. Lišta umožňuje zdvihnúť modul relé o cca 3 cm a umožniť vedenie káblov ku záznamovej ústredne pod doskou.
MP016 - Terminál s dvojriadkovým alfanumerickým LCD a ovládacími tlačidlami a 32 alarmovými LED - pre montáž do otvoru v panely alebo vo veku skrine. Je možné zabudovať s krytím IP54. Maximálna dĺžka kábla k ústredni 50m. Totožné funkci ako zabudovaný terminál ústredne MS5D. Je nutné dokúpiť prepojovací kábel s ústredňou MP017.
MP032 - Externý terminál s dvojriadkovým alfanumerickým LCD a ovládacími tlačidlami a 32 alarmovými LED zabudovaný v skrini s krytím IP54. Vrátane kábla 2m so svorkami s krytom. Maximálna dĺžka kábla k ústredni na zákazku je 50m. Totožné funkcie ako zabudovaný terminál ústredne MS5D.
MP009 - GSM modem WaveCom Fastrack M1306B, bez príslušenstva.
MP009/1 - Anténa pre GSM modem WaveCom Fastrack, lomená.
MP009/2 - Komunikační kábel pre GSM modem Fastrack.
MP009/3 - Sieťový adaptér 230V/12V pre napájanie GSM modemu Fastrack.
MP027 - Kryty pripájacích káblov ku ústredni (pár). Slúži k estetickému zakrytiu pripájacích svoriek a konektorov s kabelážou. Magnetická fixácia na ústredňu.
MP007 - USB kábel Prepojovací A-B, 1,8m. Štandardný počítačový kábel.
MP030 - RS232 konektor so svorkami. Pre pripojenie rozhrania RS232 pomocou svoriek, alebo konektorom Canon.
MP033 - Skriňa s krytím IP65 s držiaky na stenu a držiaky ústredne bez otvoru vo veku. Rozmery 270 x 570 x 140 mm.
MP034 - Záznamová ústredňa MS5 v skrini s krytím IP54 s pripojeným terminálom vo veku. Rozmery 270 x 570 x 140 mm.

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |