| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Regulátory a indikátory

Univerzálne číslicové regulátory slúžia na regulovanie požadovanej veličiny. Vstupy regulátora môžu buď odporové Pt100 resp. senzor KTY 83/121, alebo analógové 0 až 20mA resp. 4 až 20mA, 0 až 100V. Výstupným členom je zopínacie relé (D50), popr. 4 výstupných relé. Regulátory sa vyrábajú v dvoch modifikáciach a to prevedenie do panela rozvádzača, alebo prevedenie na montážnu DIN lištu (LD50).
Pre číselné zobrazenie signálu dodávaného snímačom fyzikálnych hodnôt slúžia zobrazovače. Zobrazovače sa vyrábajú v dvoch prevedeniach a to pre montáž do predného panelu (M30) resp. pre uchytenie na montážnu DIN lištu (LM30).
Zdroj napätia LZN slúži pre externé napájanie vstupov popr. regulátorov a indikátorov.

 

:katalógový list Číslicový univerzálny regulátor do panela D50

:D50Typ D50 je univerzálny regulátor s číslicovým zobrazení stráženej veličiny. Typ D50 je určený pre montáž do otvoru panelu. Pripojenie sa vykoná pomocou skrutkovacej svorkovnice. Napájacie napätie je uvedené na štítku. Pripojenie môže vykonať len osoba s kvalifikáciou podľa príslušnej normy STN. V prípade dlhšieho vedenia k senzoru teploty (viac ako 25m alebo vo veľmi rušenom prostredí) je doporučené použiť tienený vodič. Púdové a napäťové vstupy musia byť napájané z externého zdroja.
Presnosť merania pri type D50/A v rozsahu –25÷250°C je 1% a v rozsahu +250÷400°C je 3%.


Zložité programovanie je zjednodušené na ľahkú manipuláciu dvomi tlačidlami. Týmito je možné nastaviť tieto parametre regulátora:

 • hodnotu regulačného bodu, jeho hysteréziu (rozpätie pri ktorom dôjde po zopnutí k návratu do pôvodného stavu)
 • omeškanie akcie regulátora (pre vylúčenie cyklovania regulácie)
 • reakciu výstupu (voľba typu funkcie)
  a./chladenie – relé spína po dosiahnutí nastaveného bodu
  b./kúrenie – relé rozpína po dosiahnutí nastaveného bodu
 • funkcia test, umožňuje ľahko skúšať a kontrolovať zariadenie aj mimo nastavené regulačné body
 • Regulátor tiež indikuje chybové stavy nápismi:
  Err - prekročenie rozsahu (chyba sondy) v + hodnotách
  -Er - prekročenie rozsahu v – hodnotách

Po pripojení napájania je potrebné vykonať nastavenie regulátora podľa požiadavky. Nastavenie umožňujú tlačidlá na čelnom panely (označené MODE a SET). Vstup do ponuky je možný po odomknutí klávesnice (obidve tlačidlá stlačiť na dobu 3 sec). Akonáhle sa na displeji objaví znak „- - -“ tlačidlá pustiť. Potom sa na displeji vypíše nastavená hodnota regulačného bodu 1. Tento stav indikuje blikaním pravá desatinná bodka. Krátkym stlačením MODE sa potom postupne prechádza ponukou konfigurovateľných parametrov regulátora. Je nutné vždy vyčkať na zobrazenie nastavených hodnôt a až potom prejsť na ďalší krok, inak nemusí dôjsť k správnemu zápisu nastavených hodnôt.

Poradie ponuky:
1. Hodnota regulačného bodu v medziach –99 až +999
2. Hysterézia regulačného bodu H max. 0 – 50 jednotiek
3. Oneskorenie regulácie (anticyklický čas) d 0 – 60 sec
4. Reakcia výstupu (kúrenie – relé rozopína) znak nor, (chladenie – relé spína) znak non
5. Nastavenie desatinnej čiarky znak dt1 nemeniť, bez čiarky znak dt0 nemeniť
Pozor: táto voľba neprepína rozsah prístroja. Je určená len pre nastavenie podľa objednávky užívateľa.
6. Test výstupného relé na displeji znak Out. Krátkym stlačením tlačidla SET sa vždy zmení stav výstupného relé (vhodné napr. pri oživovaní zariadenia)
7. Ďalším stlačením MODE displej zobrazí nápis „Err“ a regulátor prejde do stavu regulácie. Tlačidlá sa opäť uzamknú proti nežiadúcej manipulácii a nastavené dáta sú zapísané do pamäti EPROM. Táto pamäť uchová nastavené dáta i pri výpadku napájania.
Všetky hodnoty sa menia vzostupne tlačidlom SET. Pri podržaní SET po dobu
desiatich jednotiek sa zrýchli nastavovanie na desaťnásobok.

Základné technické údaje
Napájanie 230V/50Hz
Displej červený 3 miestny, výška čísiel 14mm
Vstup:
typ D50/A
typ D50/C
typ D50D
typ D50/E*
typ D50/F*
typ D50/G

senzor Pt100, rozsah -25 až +400°C
senzor KTY 83/121, rozsah -25 až +100°C
senzor KTY 83/121, rozsah -9,9 až +99,9°C
prúdový vstup 0 až 20mA DC, rozsah 0 až 999
prúdový rozsah 4 až 20mA DC, rozsah 0 až 999
napäťový rozsah 0 až 100V DC rozsah 0 až 99,9
Výstup kontakt relé 250V/2A, AC
Presnosť ±1% (D50/A ±3% od 250 do 400°C)
Teplota okolia 0 až 45°C
Krytie IP20
Výrez v paneli 67 x 32mm
Vstavaná hĺbka 90mm
*Pri typoch D50/E a D50/F je možné objednať i iné rozsahy
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |