| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Regulátory a indikátory

Univerzálne číslicové regulátory slúžia na regulovanie požadovanej veličiny. Vstupy regulátora môžu buď odporové Pt100 resp. senzor KTY 83/121, alebo analógové 0 až 20mA resp. 4 až 20mA, 0 až 100V. Výstupným členom je zopínacie relé (D50), popr. 4 výstupných relé. Regulátory sa vyrábajú v dvoch modifikáciach a to prevedenie do panela rozvádzača, alebo prevedenie na montážnu DIN lištu (LD50).
Pre číselné zobrazenie signálu dodávaného snímačom fyzikálnych hodnôt slúžia zobrazovače. Zobrazovače sa vyrábajú v dvoch prevedeniach a to pre montáž do predného panelu (M30) resp. pre uchytenie na montážnu DIN lištu (LM30).
Zdroj napätia LZN slúži pre externé napájanie vstupov popr. regulátorov a indikátorov.

 

:katalógový list Číslicový univerzálny regulátor LD50

:LD50Typ LD50 je univerzálny regulátor s číslicovým zobrazení stráženej veličiny, s 2 alebo 4-mi nastaviteľnými regulačnými bodmi (podľa objednávky). Typ LD50 je určený pre montáž na lištu DIN. Pripojenie sa vykoná pomocou skrutkovacej svorkovnice. Napájacie napätie je uvedené na svorkách. Pripojenie môže vykonať len osoba s kvalifikáciou podľa príslušnej normy STN.
V prípade dlhšieho vedenia k senzoru teploty (viac ako 25m alebo vo veľmi rušenom prostredí) je doporučené použiť tienený vodič. Regulátor je dodávaný pre napätie 230V/50Hz. Na objednávku môže byť dodaný aj pre napätie 12V AC, DC. Na objednávku musí byť zadaný počet výstupných relé. Napr. LD50/B, 2 relé alebo LD50/C, 4 relé.


Zložité programovanie je zjednodušené na ľahkú manipuláciu dvomi tlačidlami. Týmito je možné nastaviť tieto parametre regulátora:

 • voľbu počtu výstupných relé
 • hodnotu regulačného bodu 1 - 4, jeho hysteréziu (rozpätie pri ktorom dôjde po zopnutí k návratu do pôvodného stavu, nastaviteľná osobitne)
 • omeškanie akcie regulátora (pre vylúčenie cyklovania regulácie)
 • reakciu výstupu (voľba typu funkcie)
  a./chladenie – relé spína po dosiahnutí nastaveného bodu
  b./kúrenie – relé rozpína po dosiahnutí nastaveného bodu
 • funkcia test, umožňuje ľahko skúšať a kontrolovať zariadenie aj mimo nastavené regulačné body
 • zopnutie výstupných relé indikujú svietiace diódy LED 1 – 4
 • Regulátor tiež indikuje chybové stavy nápismi:
  Err - prekročenie rozsahu (chyba sondy) v + hodnotách
  -Er - prekročenie rozsahu v – hodnotách

Po pripojení napájania je potrebné vykonať nastavenie regulátora podľa požiadavky. Nastavenie umožňujú tlačidlá na čelnom panely (označené MODE a SET1,2). Vstup do ponuky je možný po odomknutí klávesnice (obidve tlačidlá stlačiť na dobu 3 sec). Akonáhle sa na displeji objaví znak „- - -“ tlačidlá pustiť. Potom sa na displeji vypíše nastavená hodnota regulačného bodu 1. Tento stav indikuje blikaním pravá desatinná bodka. Krátkym stlačením MODE sa potom postupne prechádza ponukou konfigurovateľných parametrov regulátora. Je nutné vždy vyčkať na zobrazenie nastavených hodnôt a až potom prejsť na ďalší krok, inak nemusí dôjsť k správnemu zápisu nastavených hodnôt.

Poradie ponuky:
1. Voľba počtu výstupných relé rE 2/4 NEMENIŤ!
2. Hodnota regulačného bodu 1 (LED1) v medziach –99 až +999
3. Hodnota regulačného bodu 2 (LED2) v medziach –99 až +999
4. Hodnota regulačného bodu 3 (LED3) v medziach –99 až +999
5. Hodnota regulačného bodu 4 (LED4) v medziach –99 až +999
Krok 4. a 5. len v prípade voľby 1: 4 relé. Nastavovanie príslušného reg. Bodu indikuje blikánim dióda LED 1-4.
6. Hysterézia regulačného bodu H max. 0 – 50 jednotiek
7. Oneskorenie regulácie (anticyklický čas) d 0 – 60 sec
8. Reakcia výstupu (kúrenie – relé rozopína) znak no 1-4, (chladenie – relé spína) znak in 1-4. Zopnutie relé indikuje príslušná dióda LED 1-4.
9. Nastavenie desatinnej čiarky znak dt1 NEMENIŤ, bez čiarky znak dt0 NEMENIŤ
Pozor: táto voľba neprepína rozsah prístroja. Je určená len pre nastavenie podľa objednávky užívateľa.
10. Nastavenie jasu displeja JAS menši / väčší voľba pomocou tlačidla SET1 (SET2)
11. Ďalším stlačením MODE displej zobrazí nápis „Err“ a regulátor prejde do stavu regulácie. Tlačidlá sa opäť uzamknú proti nežiadúcej manipulácii a nastavené dáta sú zapísané do pamäti EPROM. Táto pamäť uchová nastavené dáta i pri výpadku napájania.
Označenie NEMENIŤ – nastavené výrobcom podľa objednávky. Všetky hodnoty sa menia vzostupne tlačidlom SET1, SET2
zostupne. Pri podržaní SET po dobu desiatich jednotiek sa zrýchli nastavovanie na desaťnásobok. Nastavenie 6, 7, 9, (hysterézia,
oneskorenie a DT) je spoločné pre všetky regulačné body 1 – 4.

Základné technické údaje
Napájanie 230V/50Hz
Displej červený 3 miestny, výška čísiel 14mm
Vstup:
typ LD50/A
typ LD50/C
typ LD50D
typ LD50/E*
typ LD50/F*
typ LD50/G

senzor Pt100, rozsah -25 až +400°C
senzor KTY 83/121, rozsah -25 až +100°C
senzor KTY 83/121, rozsah -9,9 až +99,9°C
prúdový vstup 0 až 20mA DC, rozsah 0 až 999
prúdový rozsah 4 až 20mA DC, rozsah 0 až 999
napäťový rozsah 0 až 100V DC rozsah 0 až 99,9
Výstup 2 alebo 4 x relé, kontakt 250V/2A, AC
Presnosť ±1% (±3% od 250 do 400°C)
Teplota okolia 0 až 45°C
Krytie IP20
Veľkosť 4M lišta DIN, priečelie 70x45mm
Vstavaná hĺbka 75mm
*Pri typoch LD50/E a LD50/F je možné objednať i iné rozsahy
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |