| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Vizuálny riadiaci, objektovo orientovaný systém PROMOTIC® ENERG

POTREBUJETE SLEDOVAŤ VAŠU ENERGETIKU? ZVERTE SVOJE POŽIADAVKY SYSTÉMU PROMOTIC ® ENERG.
 • meranie a regulácia spotreby energií (elektrická energia, teplo, voda, plyn...)
 • nastavenie a optimalizácia odberového diagramu
 • meranie podružných odberov
 • bilancovanie nameraných veličín v tabuľkovej i grafickej forme,vrátane generovania fakturačných podkladov
 • prenos údajov do vyšších informačných systémov (Excel, databáza, Acces, Oracle, SAP...) podľa konkrétnych požiadavok užívateľa
 • možnosť definovania prístupových práv obsluhy podľa požiadaviek

Energetický monitorovací systém OKD a.s, OSTRAVA - (referencia)

PROMOTIC® ENERG systém sledovania, riadenia a bilancovania odberov energií (elektrická energia, teplo, para, voda, ...) je príkladom opakovane nasadzovanej aplikácie vytvorenej vizualizačným systémom Promotic. Konkrétne v aplikácii pre OKD a.s, Ostrava je zahrnuté do monitorovania a archivovania dát 21 lokalít rozmiestnených na rozsiahlom území severomoravského kraja.
U každého hlavného elektromeru meranej lokality je inštalovaný modul, na jeho impulzné vstupy sú privedené impulzné výstupy elektromerov. S týmto modulom komunikuje znakovým protokolom tzv. uzlové PC s aplikáciou Promotic, ktorá pravidelne odrátava stav čítača a ošetruje jeho pretečenie, výpadky napojenia a pod. Vzhľadom k rôznym vzdialenostiam rozvodní od uzlových PC je prenos realizovaný buď priamo sériovým rozhraním RS485, alebo pomocou priemyselný modemov WESTERMO alebo cez rádiomodemy RACOM. Na server siete je pripojený modul príjmača času DCF-77, jednotným časom sú synchronizované všetky uzlové PC a cez binárne výstupy modulu riadiaceho systému i všetky sledované elektromery. Všetky uzlové počítače pracujú pod operačným systémom MS Windows 95 alebo NT a sú zapojené do stavajúcej počítačovej siete Novell. Prostredníctvom protokolu IPX/SPX komunikujú s operátorskými počítačmi (dispečerské, bilančné, diagnostické, atď.), ktoré sú umiestené na hlavnom energetickom dispečingu.
Spoločne uvedenými aplikačnými úlohami boli dodané varianty "na mieru" podľa potrieb pracovníkov rôznych oblastiach riadenia podniku, bilančné, diagnostické, atď. Na dvoch lokalitách boli dodané varianty miestneho dispečingu pre potreby miestneho riadenia odberu energií.

:OKD Ostrava

Na dispečerskom počítači sú spustené dve aplikácie:
1. Komunikačná:
 • zaisťuje spracovanie a archiváciu dát získaných z uzlových PC ukladanie do databázového súboru ACCESS na úrovniach minút, štvrťhodín, hodín, smien, energetických smenových dňoch a energetických smenových mesiacov s priebežným ukladaním informácií o maximách a minimách jednotlivých úrovní
 • realizuje dočítanie chýbajúcich štvrťhodinových hodnôt (napr. z dôvodu výpadku napájania) do databázy
 • poskytuje aktuálne minútové a štvrťhodinové dáta po počítačovej sieti prostredníctvom protokolu IPX/SRX klientským aplikáciam

2. Vizualizačná

 • zobrazuje aktuálne dáta odberu celého podniku (predikciu odberu, aktuálny výkon, sumu odberu, rezervu odberu ) ako v podobe aktuálneho trendu, tak i v podobe historických dát
 • v tabuľkovej podobe zobrazuje aktuálne odbery všetkých meraných miest s farebným odlíšením výnimočných stavov
 • v tabuľkovej podobe zobrazuje aktuálne odbery vytvorených stredísk, ktoré sa skladujú zo súčtov jednotlivých odberných miest
 • umožňuje užívateľskú definíciu odborných miest a ich  skupín (stredísk)
 • prezentuje bilancovanie štvrťhodinových, hodinových, smenových, denných a mesačných odberov celkového odberu OKD, jednotlivých meraných miest a vytvorených stredisiek v tabuľkove podobe s farebným rozlíšením neštandardných dát a s informáciou o štrvťhodinovom minime a maxime na danej úrovní
 • samozrejmosťou je systém alarmov a udalostí s archíváciou týchto údajov
:Promotic Energ
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |