| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Vizuálny riadiaci, objektovo orientovaný systém PROMOTIC® TEPLO

POTREBUJETE SLEDOVAŤ VAŠU ENERGETIKU? ZVERTE SVOJE POŽIADAVKY SYSTÉMU PROMOTIC ®TEPLO.
 • meranie a regulácia spotreby tepla (para, ÚK, TÚV, VZT...) na primárnych a sekundárnych rozvodoch
 • riadenie technológií vykurovania kotolní, VS, OS a súvisiacich technológií (meranie emisí, úpravní vôd, čerpacích staníc, rekuperácií a pod.
 • nastavenie a optimalizácia krivky pre ekvitermickú, alebo referenčnú regláciu, odberového diagramu a pod.
 • dispečerské riadenie tepelného hospodárstva
 • meranie podružných odberov (teplo, elektrická energia, vody, plyn vzduch a pod.
 • združovanie meraných objektov do prevádzkových celkov
 • bilancovanie nameraných veličín v tabuľkovej i grafickej forme vrátane generovania fakturačných podkladov
 • prenos údajov do vyšších informačných systémov (Excel, databáza Access, Oracle, SAP a pod. podľa požiadavok užívateľa)
 • možnosť definovania prístupových práv obsluhy a ďalšie podľa Vaších požiadaviek

Severočeské Teplárny a.s, divize Duchcov - (referencia)

Telemetrický systém
Systémom Promotic je realizované monitorovanie a riadenie vykurovania 11 obytných objektov. Ako výkonné riadiace jednotky sú použité riadiace stanice, ktoré sa nachádzajú v každej lokalite. Aplikácia je prevádzkovaná na dispečerskom PC pod operačným systémom MS Windows NT a komunikuje s jednotlivými stanicami prostredníctvom DDE Serveru. Ako komunikačné rozhranie je použitá linka RS 485, ktorá je na strane PC realizovaná kartou Advantech PCL 7454B. Do operátorského PC sa prenášajú aktuálne informácie o stave vykurovania jednotlivých objektov, ktoré sa aktuálne zobrazujú na technologických obrazovkách.
Tieto údaje sa zároveň archivujú. Prostredníctvom užívateľských obrazoviek je zabezpečená signalizácia alarmových stavov.

Z technologických obrazoviek je tiež možné zadávanie parametrov riadenia, ako napr.:

 • teplotné krivky, podľa ktorých sa riadi vykurovanie objektov na základe vonkajšej teploty
 • denný posun a nočný útlm teplotnej krivky
 • daný aktuálny režim (denný, nočný, spínaný)
 • zapnutie či odstavenie čerpadiel
 • ukládanie dôležitých dát v podobe historických trendov

:DMPB Duchcov

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |