Platnosť osvedčení

0 položiek

Platnosť osvedčení na montáž, nastavenie a servis detektorov spáliteľných plynov a pár výrobcu J.T.O. systém s.r.o. končí 30.4.2020. Z dôvodu epidemiologickej situácie na Slovensku, nie je možné zorganizovať nové školenie, posúva sa termín platnosti osvedčení. Školenie zorganizujeme v čase, keď krízová situácia pominie. V prípade nejasnosti nás kontaktujte na maret@maret.sk alebo na tel. č. 0905 752 258.

Stanovisko Technickej inšpekcie

„V súvislosti s množstvom otázok doručených na Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP") týkajúcich sa oboznamovania zamestnancov a udržania odbornej a zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „MPSVR SR") prostredníctvom svojho krízového štábu prijalo dňa 13. 03. 2020 nasledovné opatrenie k spočívaniu lehôt počas krízovej situácie:
„A.1 Opatrenie o spočívaní nasledovných zákonných lehôt, ktoré začali plynúť pred vyhlásením mimoriadneho stavu, v čase krízovej situácie:
1) lehota na vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok podľa § 16 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.")
2) lehota na oboznamovanie zamestnancov podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z.
3) lehota na absolvovanie aktualizačných odborných príprav podľa § 16 ods. 8, § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z. z.
Z uvedeného vyplýva, že vyššie uvedené lehoty v čase krízovej situácie vrátane mimoriadnej situácie a núdzového stavu neplynú.
Upozorňujeme, že lehota podľa bodu 2 spočíva, len ak nie je objektívne možné splniť povinnosť podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. (napr. nemožnosť vykonať hromadné školenie z dôvodu zákazu hromadných podujatí, športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy) a nie je možné ju splniť ani iným spôsobom (napr. e-learning). Nesplnenie tejto povinnosti nemôže bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie."

Bližšie informácie na www.ip.gov.sk

Prehľadať výsledky filtra fulltextom

Zobraziť: