Školenie detektorov

0 položiek

MARET systém s.r.o, Podjavorinskej 1614/1
915 22 Nové Mesto nad Váhom
www.maret.sk

Vás pozýva na
školenie detektorov spáliteľných plynov a pár,
prezentáciu výrobkov firiem Danfoss a DINEL s.r.o
dňa 29.9. 2020, Spoločenská sála, Hviezdoslavova 1
Nové Mesto nad Váhom

Program školenia:
9:00 – otvorenie a prezentácia systémov pre meranie výšky hladiny firmy DINEL
9:15 - prezentácia systémov pre reguláciu a monitorovanie prietoku, tlaku a teploty firmy Danfoss
9:30 – 13:00 školenie detektorov spáliteľných plynov a pár firmy J.T.O.
13:15 - praktické ukážky nastavovania, kalibrácie detektorov
14:00 - diskusia, záver

Z dôvodu situácie ohľadne Covid 19 je nutné dodržiavať nasledujúce opatrenia:
- každý účastník je povinný mať počas trvania akcie prekryté horné dýchacie cesty  (napríklad rúško, šál, šatka)
- je zakázané podávanie rúk
- pri vstupe do priestorov je povinný každý účastník si dezinfikovať ruky, pripravenou dezinfekciou
- aby sme obmedzili vzájomný styk účastníkov školenia, budú účastníci sedieť šachovnicovo v 2 m vzdialenosti od seba, bez stolov, prineste si vlastné písacie potreby
- v prihláške je nutné uviesť menný zoznam účastníkov, prezentáciu vytvorí organizátor a účastníci len nahlásia prítomnosť pri vstupe
- zaplatený účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 24.9. 2020 na účet uvedený nižšie. Hotovosťou sa nebude dať platiť pred začiatkom školenia!!

Po ukončení školenia zašleme účastníkom oprávnenie na nastavovanie, revíziu, montáž a opravu detektorov platné do 30.4.2024 na adresu prípadne email uvedený v prihláške.

Organizačné zabezpečenie : Božík Marián 0905752258
tel. 032/7712161, fax 032/7712692, E-mail maret@maret.sk

Účastnícky poplatok vo výške 35,- € na osobu vrátane DPH, uhraďte na účet:
IBAN SK86 7500 0000 0040 0586 5116
SWIFT CEKOSKBX
Variabilný symbol Vaše IČO
Konštantný symbol 0308
Správa pre prijímateľa Názov firmy
Platba v hotovosti pred školením nie je možná.

Každá firma absolvujúca školenie detektorov bude zaradená do zoznamu firiem oprávnených na nastavovanie a servis detektorov, aj s telefónnym kontaktom. Tento zoznam je uverejnený na: https://www.maret.sk/c/detekcia-plynov/technicke-informacie

Ak máte záujem zúčastniť sa, vyplňte záväznú prihlášku na školenie detektorov, ktorú odošlite na našu adresu
MARET systém s.r.o.,
Podjavorinskej 1614/1,
91501 Nové Mesto nad Váhom
odfaxujte na tel. 032/7716166, 7712161,
elektronickou poštou na adrese maret@maret.sk
poprípade svoju účasť potvrďte kontaktným formulárom na našej stránke.

V prípade zmeny situácie, usmernení vlády, aktuálnych platných hygienických opatrení nebudeme môcť pružne reagovať a každého prihláseného osloviť zo zmenami. Z tohto dôvodu sledujte aktuálne informácie o školení na tejto stránke.

PozvankaPozvánka na školenie

PrihláškaPrihláška na školenie

 

Vyjadrenie technickej inšpekcie ohľadne platnosti osvedčení počas krízovej situácie:

Platnosť osvedčení na montáž, nastavenie a servis detektorov spáliteľných plynov a pár výrobcu J.T.O. systém s.r.o. končí 30.4.2020. Z dôvodu epidemiologickej situácie na Slovensku, nie je možné zorganizovať nové školenie, posúva sa termín platnosti osvedčení. Školenie zorganizujeme v čase, keď krízová situácia pominie. V prípade nejasnosti nás kontaktujte na maret@maret.sk alebo na tel. č. 0905 752 258.

Stanovisko Technickej inšpekcie

„V súvislosti s množstvom otázok doručených na Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP") týkajúcich sa oboznamovania zamestnancov a udržania odbornej a zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „MPSVR SR") prostredníctvom svojho krízového štábu prijalo dňa 13. 03. 2020 nasledovné opatrenie k spočívaniu lehôt počas krízovej situácie:
„A.1 Opatrenie o spočívaní nasledovných zákonných lehôt, ktoré začali plynúť pred vyhlásením mimoriadneho stavu, v čase krízovej situácie:
1) lehota na vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok podľa § 16 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.")
2) lehota na oboznamovanie zamestnancov podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z.
3) lehota na absolvovanie aktualizačných odborných príprav podľa § 16 ods. 8, § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z. z.
Z uvedeného vyplýva, že vyššie uvedené lehoty v čase krízovej situácie vrátane mimoriadnej situácie a núdzového stavu neplynú.
Upozorňujeme, že lehota podľa bodu 2 spočíva, len ak nie je objektívne možné splniť povinnosť podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. (napr. nemožnosť vykonať hromadné školenie z dôvodu zákazu hromadných podujatí, športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy) a nie je možné ju splniť ani iným spôsobom (napr. e-learning). Nesplnenie tejto povinnosti nemôže bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie."

Bližšie informácie na www.ip.gov.sk

Prehľadať výsledky filtra fulltextom

Zobraziť: