Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi predávajúcim MARET systém s.r.o., Podjavorinskej 1614/1, Nové Mesto nad Váhom 915 01, IČO: 43876994 IČ DPH: SK2022507949 (ďalej len predávajúci) a kupujúcim (ďalej len objednávateľ), pri nákupe tovaru.
2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a objednávateľom sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov podľa zákona č.513/91 Zb. v znení neskorších zákonov (Obchodný zákonník) najmä § 409 - § 470.
3. Tieto OP sú záväzné pre všetkých objednávateľov – fyzické a právnické osoby, ktoré zaslaním objednávky majú záujem o nákup tovaru ponúkaný predávajúcim a vzťahujú na všetky výrobky dodávané firmou MARET systém s.r.o..
4. Pôsobnosť OP je obmedzená na subjekty podnikajúce podľa zákonov SR.

Objednávanie tovaru
1. Výrobky možno objednať písomne (vrátane faxu), E-mailom alebo osobne objednávkou podpísanou štatutárnym zástupcom firmy alebo ním poverenou
osobou.
2. Objednávka musí obsahovať požadované údaje a to najmä :
- úplné a presné meno (obchodné meno) firmy objednávateľa, IČO, DIČ a adresu sídla
- názov výrobku, množstvo a jednotky
- spôsob dopravy, telefonické (faxové) spojenie s kontaktnou osobou a meno
3. Uplatnením objednávky súčasne objednávateľ potvrdzuje, že súhlasí so všetkými ustanoveniami vo OP a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

Dodanie tovaru
1. Výrobky budú dodané do cca 3 týždňov od prijatia objednávky.
2. Splnením objednávky sa rozumie deň odoslania prvému prepravcovi § 412 odst.1 alebo deň vyzvania odberateľa k prevzatiu (pri osobnom odbere) § 421 ods.3.
3. Pri požadovanej preprave môže byť dohodnutá niektorá z nasledujúcich foriem prepravy:
- poštou
- špedičnou firmou
- osobný odber
4. Pri vrátení alebo výmene už zakúpeného tovaru, bude účtovaný poplatok vo výške 10% z nákupnej ceny!

Cena a platobné podmienky
1. Cena tovaru uvedená v aktuálnom platnom cenníku je nemenná.
2. Ceny sú uvedené bez DPH. V cene nie je zahrnuté poštovná, balné a pod.
3. Platobné podmienky zaplatenia tovaru môžu byť dohodnuté nasledujúcimi spôsobmi:
- dobierkou
- predfaktúrou (tovar spolu s daňovým dokladom bude dodaný po uhradení zálohovej faktúry) § 450
- uhradením faktúry (daňový doklad) do 14 dní po obdržaní tovaru
4. Objednávateľ je povinný objednaný tovar zaplatiť a prevziať § 447. Ak objednávateľ neodoberie tovar do dvoch mesiacov od uplatnenia objednávky je objednávka automaticky stornovaná.
5. Uhradením sa rozumie pripísanie celej čiastky na účet predávajúceho:
ČSOB banka, a.s.
IBAN : SK86 7500 0000 0040 0586 5116
SWIFT : CEKOSKBX

TATRA banka, a.s.
IBAN : SK75 1100 0000 0026 2772 5856
SWIFT : TATRSKBX
alebo odovzdaním celej dlžnej čiastky poverenému pracovníkovi firmy MARET systém s.r.o..
6. Pri nedodržaní doby splatnosti celej fakturovanej čiastky, sa ďalší objednaný tovar bude expedovať až po uhradení predfaktúry!
7. Objednávateľ nadobúda vlastnícke práva k výrobkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny § 445.

Záručné podmienky a reklamácie
1. Na každý predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba plynúca odo dňa nákupu tovaru. Záručná doba je uvedená v záhlaví jednotlivých častí cenníku.
2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru
3. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou
4. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené vlastnosti materiálu na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením
5. Pri oprávnenej reklamácii reklamovaný tovar bude obratom vymenený za nový takého istého druhu, alebo po dohode s objednávateľom sa zašle náhradný tovar
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Na základe písomného odstúpenia od zmluvy je objednávateľ povinný vrátiť prevzatý tovar predávajúcemu, v stave v akom ho prevzal od prepravcu alebo predávajúceho.
7. V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia vrátiť objednávateľovi zaplatenú sumu za tovar.

Ochrana osobných údajov
1. Svoju informačnú povinnosť voči objednávateľovi v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiacich so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
2. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje o objednávateľovi tak, aby tieto neboli žiadnym spôsobom vydané, sprístupnené alebo prezradené tretím osobám.

Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy medzi predávajúcim a objednávateľom, ktoré nie sú upravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
2. K týmto obchodným podmienkam môže byť v odôvodnených prípadoch dojednaný dodatok, upravené niektoré články podľa aktuálnych obchodných vzťahov. Dodatok musí byť dojednaný pred uskutočneným plnením a vzťahuje sa na nasledujúce plnenie. Doba jeho platnosti musí byť možné ju upraviť pred termínom ukončenia platnosti. Dodatok musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom firmy alebo písomne poverenou osobou. Neplnením ktorejkoľvek z podmienok dojednaných v dodatku sa automaticky bez ďalšieho pozastavuje platnosť dodatku až do okamžiku jeho opätovného plnenia.

Kontaktné údaje
MARET systém s.r.o.
Podjavorinskej 1614/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO : 43876994
IČ DPH : SK2022507949

Tel : +421 32 771 6166
+421 32 771 2161
Fax : +421 32 771 2692
GSM : +421 905 506 058
GSM : +421 915 765 126

Bankové spojenie
ČSOB banka, a.s.
IBAN : SK86 7500 0000 0040 0586 5116
SWIFT : CEKOSKBX

TATRA banka, a.s.
IBAN : SK75 1100 0000 0026 2772 5856
SWIFT : TATRSKBX

Registrácia Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 18635/R

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti