GC20PN, GC20PK

GC20PN, GC20PK

Detektor prítomnosti horľavých látok vo vzduchu

Výrobca: J.T.O.

Ich úlohou je skoré vyslanie signálu o možnosti výbušnej atmosféry(10% LEL, 20% LEL - low explosion level). Sú určené pre použitie v priemyslových a komerčných aplikáciách na detekciu horľavých plynov alebo pár.
Pre svoju činnosť používajú neselektívny polovodičový snímač, ktorý reaguje na prítomnosť širokého radu horľavých plynov alebo párov. Kalibráciou pomocou požadovanej konkrétnej stráženej látky sa dosiahne presného
nastavenia pre jednotlivé aplikácie. Oblasť použitia siaha od malých a stredné kotolní, objektov, garáži a prestavby automobilov na LPG až po rôzne sklady. V prevádzkach využívajúcich horľavé látky, predovšetkým uhľovodíkového charakteru, ako napr. vodík, metán, propán, bután, alkohol, acetón a pod.

V ponuke sú dve vytovenia:

GC20PN s prechodkou na kábel

GC20PK s konektorom a káblom pre pripojenie do svorkovnice.

Návod kalibrácie detektorov GC20PN a GC20PK.

Návod náhrady detektorov GC20N(K) za GC20PN(PK).

Detektory GC20N a GC20K boli nahradené detektormi GC20PN a GC20PK.

Detekovaný plyn: CH4 - metán
Výstup: Tranzistor s otvoreným kolektorom